Sứ mệnh

Cung cấp sản phẩm hoá chất đạt chất lượng tiêu chuẩn khu vực, dẫn đầu trong việc cung cấp các giải pháp, công nghệ đáp ứng mọi yêu cầu và đem lại giá trị vượt trội cho khách hàng.

Cùng hợp tác, cùng phát triển nâng cao vị thế của ngành công nghiệp hóa chất trong việc tạo dựng giá trị cuộc sống an toàn, hạnh phúc.

Thông qua cải tiến thích ứng, chúng tôi sẽ tiếp tục dẫn đầu trong việc phân phối hoá chất. Chúng tôi sẽ thúc đẩy hoạt động kinh doanh đa dạng thông qua các sáng kiến đổi mới, làm việc chăm chỉ với trách nhiệm cao nhất.